Algemene voorwaarden

Verhuurvoorwaarden vakantiewoning
1. De huurovereenkomst omvat vakantiewoning Zeus, gelegen in Kalessa met de complete inventaris.
2. Bij reservering is men een aanbetaling van € 100,- op de huursom verschuldigd, het restant van de huursom dient te zijn voldaan uiterlijk 4 weken voordat de woning wordt betrokken. Gaat de huurperiode binnen 4 weken in, dan dient de volledige huursom te worden gestort.
3. Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode kan de huurder zijn reservering annuleren in geval van dringende noodzaak. De aanbetaling dient ons dan ter dekking van de kosten. Bij latere annulering vindt geen terugbetaling van de huursom plaats. Indien echter voor de betreffende huurperiode een andere huurder wordt gevonden, wordt alsnog de huurprijs, onder aftrek van kosten, teruggestort. Het is verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten.
4. Indien de huurder zijn betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, is verhuurder gerechtigd de gemaakte afspraken te laten vervallen. De huurder wordt hierdoor niet van zijn betalingsverplichting ontheven. Overigens zal verhuurder de overeenkomst verder alleen kunnen annuleren in geval van aantoonbare overmacht.
5. De huurtijd gaat in op de dag van aankomst om 14.00 uur en eindigt op dag van vertrek om 10.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
6. De huurder verplicht zich de woning behoorlijk te bewonen. Bij vertrek dient huurder er voor te zorgen dat alle afval in de daartoe bestemde containers is gedeponeerd, dat er geen vuile afwas blijft staan en de woning weer opgeruimd wordt achtergelaten.
7. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die aan het gehuurde of toebehoren wordt toegebracht door welke oorzaak dan ook, tenzij hij bewijst dat de schade niet ontstaan is ten gevolge van onachtzaamheid, schuld of opzet van zichzelf of andere personen waarvoor hij aansprakelijk is.
8. Eventuele schade of mankementen dienen terstond door huurder aan de beheerder te worden medegedeeld, en voor vertrek te worden betaald.
9. De huurder is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
10. De huurder dient overlast aan anderen te voorkomen en aanwijzingen van het beheer op te volgen. Wangedrag kan verwijdering uit de woning ten gevolge hebben zonder dat restitutie van de huur plaatsvindt.
11. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan huurders, door welke oorzaak ook ontstaan. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen. Verzekering van genoemde risico’s is niet in de huurprijs inbegrepen, wij raden u aan vóór u op reis gaat de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten.
12. De verhuurder zal er alles doen om uw verblijf zoveel mogelijk te veraangenamen. In geval van een wens of klacht dient u zich in eerste instantie dan ook tot de beheerder te wenden. In het onverhoopte geval dat een rechtvaardige klacht niet zou worden opgelost, gelieve u z.s.m. de verhuurder in kennis te stellen die alsnog een oplossing zal zoeken.
13. Huisdieren zijn alleen welkom na voorafgaande toestemming. Roken in de woning is niet toegestaan.
14. Bij iedere boeking wordt een waarborgsom van € 50,00 in rekening gebracht (dit bedrag wordt na het in goede orde verlaten van de woning binnen 14 dagen teruggestort.).
15. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde met meerdere personen te bewonen dan overeengekomen.
16. Indien huurder in gebreke blijft in de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge deze overeenkomst op hem rust en door de verhuurder gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand van de verhuurder, voor rekening van de huurder.